Sjekkliste for miljøhensyn ved jordbruksdrift 2013/2014

1. Gjødsling og jordforbedring:

1.1. Har foretaket gyldig gjødslingplan for inneværende år ?. Ja dette ble senest utarbeidet januar 2014 av Forsøksringen. Dette gjøres hvert år av samme instans. 

1.2. Er den tilførte gjødselmengden i samsvar med planen ?. Ja. Forsinket utkjøring i 2014 på grunn av værforhold. I 2014 ble dette den 10 juni. Ellers er fast utkjøringsdato den 20-22 mai hvert år.

1.3. Er husdyrgjødsel spredt på fulldyrket jord eller annet areal godkjent av kommunen ?. Ja det ble benyttet kugjødsel fra Elisabeth Haugarne. Geitegjødsel ble ikke benyttet grunnet driftsomlegging 2013. 

1.4. Er husdyrgjødsel som spredt på eng uten nedmolding eller nedfelling, spredt før 1. september ?. For 2013 når det gjelder kugjødsel ble det innhentet tillatelse fra kommunen til å spre etter 1.september. For 2014 er svaret ja.

1.5. Er husdyrgjødselen som er spredt på åpen åker, moldet ned snarest mulig og innen 18 timer etter spredning ?. Ikke aktuelt for 2013, ikke aktuelt for 2014.

1.6. Er det spredt husdyrgjødsel på snødekt eller frossen mark, eller i perioden 1.november - 15.februar ?. Aldri aktuelt. (Nei)

1.7.  GJELDER IKKE DENNE DRIFT

1.8.   GJELDER IKKE DENNE DRIFT

1.9.  GJELDER IKKE DENNE DRIFT


2 Lagring av driftsmidler, punktutslipp

2.1. Er det foretatt egenkontroll av gjødsellageret. Ja senest oktober 2014. 2013 ble det utenfor gjødselporten pusset opp og oppgradert i forbindelse med driftsomleggingen.

2.2. Er gjødsellageret fritt for synlig lekkasjer ?. Ja.

Punkt 2.3  og 2.4 gjelder ikke denne drift da vi ikke lagrer husdyrgjødsel på bakken.

Punkt 2.5. Gjelder ikke denne drift, da vi ikke har siloanlegg.

2.6. Er rundballene plassert slik at det ikke er fare for forurensning av vann og vassdrag ?. Ja disse plasseres slik at de ikke er til skade for omgivelsene, og ditto kan ikke rammes av flom/høy vassføring.

2.7. Er utslipp fra melkerommet håndtert slik at det ikke er fare for forurensning av vann og vassdrag ?. Ja.

2.8. Gjelder ikke denne drift, da vi ikke har verken olje eller dieseltanker.


3. Håndtering og bruk av plantevernmidler

Punkt 3.1. til og med punkt 3.5. Gjelder ikke dette bruk, da vi ikke bruker plantevernmidler.


4 Kulturminner, kulturlandskap og biologisk mangfold

4.1. Er kulturminner og andre verdifulle kulturlandskapselementer merket på miljøplankartet ?. Ja, se kart merket MILJØ OG KULTURVERN

4.2. Er det ei vegetasjonssone på minst to meter mot vann og vassdrag, som ikke jordarbeides ?. Ja

4.3. Er elver eller bekker kanalisert eller lukket ?. Nei

4.4. Er åpne grøfter lukket ?. Nei.

4.5. Er skogbryn, kantsoner eller andre restarealer mot innmark dyrket opp ?. Nei.

4.6. Er åkerholmer, steingjerder eller gamle rydningsrøyser fjernet. Ja, det ble fjernet noen steinansamlinger i forbindelse med dyrkning, men dette er utført i henhold til avtale med fylkeslandbruks kontoret, mot å verne gammel steingjerde + gammel tuft + settekasserøys (se kart merket MILJØ OG KULTURVERN).

4.7. Er jordbruksarealer planert ?. Ja i henhold til dyrknings-varsel fremlagt landbrukskontoret i kommunen.

4.8. Er ferdselsårer dyrket opp eller fjernet ?. Nei.

4.9. Gjelder ikke dette bruk da plantevernmidler ikke benyttes

4.10. Gjelder ikke dette bruk da det er ikke freda/vedtaksfredet kulturminner på foretaket.

4.11. Er tiltaket gjennomført i samsvar med plan godkjent av kommunen ?. Her er ikke dyrkningsdelen helt ferdig, forventes godkjent 2015. 


 

5. Hydrotekniske anlegg

5.1. Gjelder ikke dette bruk.


 

6. Avfallshåndtering

6.1. Er det farlige avfallet levert til godkjent mottak ?. Ja

6.2. Er annet produksjonsavfall levert til godkjent mottak ?. Ja

6.3. Er det organiske avfallet tatt vare på slik at det ikke er fare for forurensning av vann og vassdrag ?. Ja


 

7 Regionale miljøbestemmelser

7.1. Gjelder ikke dette bruk


 

8 Lokale miljøbestemmelser

8.1. Gjelder ikke dette bruk pr. i dag.


 

Dette er sjekkliste i henhold til skjema SLF-464B. 

GJELDER FOR ÅRENE 2013 OG 2014.

 

 

 

Sjekkliste for miljøhensyn ved jordbruksdrift 20xx/20xx

For nye år kommer info her fortløpende